Kontakt

Nasza OSP

Strażacy Aktualności Centrum Album

Lenarty

Linki

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach

 

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŹ POŻARNA w Lenartach zwane dalej OSP.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

Siedzibą OSP jest budynek Lenarty 24

§ 2

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz obszar polski.

Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.

 

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

działania na rzecz ochrony środowiska.

pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

działalność charytatywna

podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

ochrona i promocja zdrowia

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

nauka , edukacja , oświata i wychowanie

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

kultura i sztuka , ochrona dóbr kultury

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

ratownictwo i ochrona ludności

pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

promocja i organizacja wolontariatu

zwalczanie problemów alkoholowych

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo , informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty w zakresie określonym w pkt. 1-29

§ 6

Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.

przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.

prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu zawartych w §5 pkt 1-29

§ 6a

Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

udział w akcjach ratowniczych,

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

realizacja zadań wynikających z §5 z wyłączeniem pkt 1-3 oraz 24

Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

 

 

 

R o z d z i a ł I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

członków wspierających,

członków honorowych.

§ 8

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat,
jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.

Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

dbanie o mienie OSP.

regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.

nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

śmierci członka.

wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

R o z d z i a ł I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17

Władzami OSP są:

walne zebranie członków,

zarząd,

komisja rewizyjna.

§ 18

Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.

wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.

udzielenia absolutorium zarządowi OSP.

uchwalenie programu działania i budżetu OSP.

wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.

wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.

uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.

ustalanie wysokości składki członkowskiej.

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.

podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

nadawanie członkostwa honorowego OSP.

podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat a sprawozdawcze raz na rok.

Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7dni przed terminem zebrania.

§ 22

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

z własnej inicjatywy,

na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

na żądanie 75 % liczby członków OSP.

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

§ 23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

ZARZĄD

§ 24

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika , sekretarza i skarbnika-gospodarza oraz członka zarządu. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 25

Do zadań zarządu należy:

reprezentowanie interesów OSP.

realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

zwoływanie walnego zebrania.

niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.

udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.

opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.

zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.

organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub naczelnik i skarbnik.

§ 29

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:

Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

pochwałę ustną,

pochwałę w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

upomnienie ustne,

nagana w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 35

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

składek członkowskich,

dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

dochodów z majątku i imprez,

ofiarności publicznej,

wpływów z działalności gospodarczej.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

 

 

§ 36

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ ogólnej liczby członków.

§ 38

Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ˝ ogólnej liczby członków.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w skład 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Statut zawiera 15 stron został uchwalony na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 22 stycznia 2010r uchwała 3/2010

[ Statut w pliku *.doc ] 

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2010-02-16