Kontakt

Nasza OSP

Strażacy Aktualności Centrum Album

Lenarty

Linki

Sprawozdanie z działalności OSP Lenarty za 2012 rok

OSP Lenarty powołana została w 2003 roku ,prowadzi działalność w oparciu o statut jest zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie pod pozycją 0000168264 jako stowarzyszenie. Od 17 marca 2010r stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.
Jednostka posiada nadany numer NIP, Regon oraz konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Olecku. Osobami upoważnionymi do dysponowania rachunkiem bankowym w imieniu zarządu jest: Stanisław Ciechanowicz

Jednostka liczy 42 członków oraz 12 osób MDP

1. Pracami jednostki kieruje zarząd w składzie:

- Prezes - Stanisław Ciechanowicz
- Naczelnik - - Zbysław Konopczyński
- Z-ca Naczelnika - Andrzej Osiecki
- Sekretarz - Dariusz Sawicki
- Skarbnik/Gospodarz - Algiment Rutkowski


2. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:

- Przewodniczący - Ferdynand Grodzicki
- Sekretarz - Tomasz Skrocki
- Członek - Jarosław Domański

Zarząd OSP w 2012r odbył 3 posiedzenia zajmując się między innymi:
- analizą wyposażenia i wyszkolenie jednostki OSP,
- analizą finansową w jednostce,
- rozszerzeniem centrum informatycznego
- obchodami Dnia Strażaka – 2012,
- realizacją projektu ”Strażacka Inicjatywa”
- przygotowanie materiałów na zebranie sprawozdawcze
- zorganizowanie loterii fantowej na rzecz dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi
- zorganizowaniem pomocy dla dzieci z ośrodka w Kowalczukach na Litwie.
- odwodnieniem terenu przy boksie garażowym
Jednostka OSP Lenarty brała czynny udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w tym:
- pożary - 2 ludzi 11
- działania ratownicze - 5 ludzi 25
Łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 36 strażaków

W działaniach ratowniczo- gaśniczych najczęściej brali udział;

Sawicki Dariusz i Jan , Konopczyński Zbysław , Rutkowski Algiment, Turowicz Damian ,Kornyszko Grzegorz , Ciechanowicz S i inni.
Jednostka OSP Lenarty w okresie sprawozdawczym przeprowadziła we własnym zakresie zbiórki szkoleniowe .
W okresie sprawozdawczym przeszkolono na kursach specjalistycznych:
- 5 strażaków na kursie ratowników medycznych ( Rutkowski A ,Sawicki Jan Dariusz , Sokołowska B oraz D Turowicz .)

a) wyszkolenie członków OSP

Jednostka OSP Lenarty wyposażona jest w normatywną ilość sprzętu silnikowego, pożarniczego, ochronnego , pomocniczego jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Sprzęt jest utrzymany w należytym stanie a jego ilość jest zgodna ze stanem faktycznym.

Wyposażenie jednostki OSP na dzień 31.12.2012r samochody i motopompy

Stan techniczny samochodów;
OSP Lenarty – Mercedes Benz LF 608 D rok produkcji 1986 remont 2003r stan dobry , Magirus rok produkcji 1979 stan dobry
Samochody znajdujące się na wyposażeniu jednostek są w pełni przydatne. Motopompy M-800 mają średnio 25 lat eksploatacji i wymagają systematycznej naprawy.

wyposażenie w sprzęt pożarniczy, ochronny i umundurowanie

wyposażenie w sprzęt specjalistyczny

W 2012r nasza jednostka została wyposażona w następujący sprzęt i umundurowanie:
- mundury służbowe - 2 kpl.
- samochód lekki - szt.1
Koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej pokrywa w całości Gmina Olecko na podstawie Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).
OSP Lenarty posiada strażnicę, która spełnia określone wymogi – ogrzewany boks garażowy , wyposażoną świetlicę wraz z zapleczem socjalnym.
W 2012r po przez pozyskane środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Olecku zostały dokonane nowe nasadzenia krzewów ozdobnych na terenie przyległym do strażnicy a przed świętami wielkanocnymi delegacja z OSP udała się do dzieci z ośrodka w Kowalczukach z świątecznymi prezentami. 29 kwietnia br. odbył się Zjazd Wojewódzki ZOSP w Olsztynie gdzie do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego został wybrany druh Stanisław Ciechanowicz . 12 maja odbył się festyn pn.” Bezpieczni w Europie” podczas trwania festynu przeprowadzono pokazy służb ratowniczych, inscenizacje baśni europejskich, konkurs kulinarny na najlepszą potrawę kuchni europejskiej, wielki bieg europejski, – i wiele innych atrakcji zostało przygotowanych dla mieszkańców powiatu oleckiego przez Europe Direct Olecko, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach oraz Zespoły Szkół – w Babkach Oleckich i Judzikach. Patronat medialny nad imprezą objął „Głos Olecka”.
W dniu 20 czerwca 2012r w gminie Świętajno odbyły się I Międzygminne zawody MDP naszą jednostka była reprezentowana w kategorii chłopców. Na starcie stanęło 6 drużyn chłopców i 3 dziewcząt. Drużyny zmierzyły się w dwóch konkurencjach – rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym. Rozwiniecie bojowe polegało miedzy innymi na pokonaniu tunelu, rozwinięciu linii wężowych, napełnieniu zbiorników wodą przy pomocy strumieni wody podanych z hydronetek oraz wykazaniu się umiejętnościami wiązania węzłów. Najlepiej wykonali je chłopcy z Lenart oraz dziewczęta z Świętajna.. Bieg sztafetowy 400 m., w trakcie którego należy pokonać ścianę-drabinę, przenieś gaśnicę, rozwinąć linie wężowe i podłączyć je z prądownicą najszybciej pokonali chłopcy z Lenart. W klasyfikacji chłopców najlepszą drużyną okazała się MDP przy OSP Lenarty .
Natomiast 24 czerwca 2012r członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się na VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP w Mrągowie. Na starcie stanęło 17 drużyn chłopców i 15 dziewcząt. Drużyny zmierzyły się w dwóch konkurencjach – rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym. Rozwiniecie bojowe polegało miedzy innymi na pokonaniu tunelu, rozwinięciu linii wężowych, napełnieniu zbiorników wodą przy pomocy strumieni wody podanych z hydronetek oraz wykazaniu się umiejętnościami wiązania węzłów. Najlepiej wykonali je chłopcy z Lenart Bieg sztafetowy 400 m., w trakcie którego należy pokonać ścianę-drabinę, przenieś gaśnicę, rozwinąć linie wężowe i podłączyć je z prądownicą.
W ogólnej klasyfikacji MDP chłopców przy OSP Lenarty zajęła 5 miejsce.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować za przygotowanie do zawodów naszej MDP dla druha Ferdynanda Grodzickiego.
Miesiąc sierpień był miesiącem gdzie nasza organizacja współorganizowała wspólnie z Sołectwem Lenarty ” Festyn Rodzinny” podczas ,którego została przeprowadzona loteria fantowa a dochód w wysokości 2,5 tyś zł został przekazany zgodnie z decyzja Zarządu dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dla Oddziału onkologii.
25 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano festyn z okazji dwudziestolecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. W festynie uczestniczyli druhowie z OSP Lenarty wraz z rodzinami.
Dzięki szerokiej pomocy pracowników Urzędu Pracy w Olecku możliwe było zrealizowanie projektu pod nazwą „Strażacka inicjatywa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowita wartość wynosi 44.147 zł. Projekt został zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
12 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn) uzyskało kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Osoby te po zdaniu egzaminu zewnętrznego przed komisją egzaminacyjną, otrzymały zaświadczenia przewidziane rozporządzeniem Ministra Zdrowia i uzyskały tytuł ratownika.
22 grudnia 2012r. delegacja z OSP Lenarty udała się kolejny raz na Litwę do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu Wilińskiego w Kowalczukach. W takcie kilku godzinnego spotkania zostały zaprezentowane przez wychowanków ośrodka jasełka następnie odbyło się spotkanie opłatkowe z dziećmi i pracownikami. Jak co roku dzieci pisały listy do Św. Mikołaja który to przez strażaków z Lenart i ich przyjaciół spełnił życzenia. Spotkanie upłynęło się w miłej atmosferze, radość dzieci z otrzymanych prezentów nie miała końca?
Przez cały 2012r aktywnie działał Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Gminnego OSP druha Wacława Olszewskiego zarazem Burmistrza Olecka.
Zbierając środki finansowe na sztandar dla OSP Lenarty. Na dzień dzisiejszy mamy wpłaconą zaliczkę za wykonanie sztandaru w kwocie 3 tyś zł pozostało do zapłaty około 5 tyś.
Jako stowarzyszenie w pełni realizowaliśmy zadania statutowe po przez informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi ,rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu- zakupiono stół do tenisa stołowego na świetlicę za kwotę 1 tyś. zł oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej , jednocześnie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony środowiska , prowadzimy centrum internetowo – szkoleniowe z którego w ciągu roku skorzystało ponad 800 osób.

Realizacja wniosków z zebrania sprawozdawczego 2011r.

- nie przeszkolono operatorów sprzętu
- przeszkolono 5 ratowników medycznych
- zakupiono sprzęt zgodnie z planem
- wykonano prace remontowe i konserwacyjne

Wnioski do realizacji przez jednostkę OSP w 2013r

- przeszkolić 5 szeregowych
- udział strażaków w pracach remontowych i konserwacyjnych w pomieszczeniach strażnicy.
- zakupić agregat prądotwórczy szt. 2

Wnioski do Gminy Olecko;

Na zakończenie pragnę podziękować dla całego Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie w pracach stowarzyszenia , która przyczyniła się do dalszego jej rozwoju.

Prezes Zarządu
Stanisław Ciechanowicz

 

  Sprawozdanie z działalności OSP Lenarty za rok 2012. w pliku *.pdf

 Bilans OSP Lenarty za rok 2012. w pliku *.pdf

Sprawozdanie za 2011 rok

Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie za 2009 rok
 

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2013-01-31