Nasza OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Działająca na podstawie Ustawy O Stowarzyszeniach. Opiera się na zasadzie wolontariatu (oznacza to, że uczestnictwo w jej strukturach jest dobrowolne i nie otrzymuje się za nie żadnego wynagrodzenia).

Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach


Cel i zadania OSP

Do głównych celów i zadań OSP należą:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6) działania na rzecz ochrony środowiska,
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Podstawy prawne działalności

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Więcej informacji w "Archiwum OSP Lenarty"